Regulamin
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
przez
VIVI ESTETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ŻORACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w salonie kosmetycznym VIVI Estetic Strefa Piękna oraz w salonie masażu VIVI Massage Strefa Relaksu przez Vivi Estetic Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „VIVI Estetic”) z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Promiennej 6/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929879, NIP: 6511739991, REGON: 520331148.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

„ApartHotel” – Aparthotel VIVI-Residence znajdujący się w Żorach (44-240) przy ul. Promiennej 6;
„Strefa Piękna VIVI Estetic” – salon kosmetyczny prowadzony przez Spółkę, znajdujący się na 3. piętrze ApartHotelu;
„Strefa Relaksu VIVI Massage” – salon masażu prowadzony przez Spółkę znajdujący się na 1. piętrze ApartHotelu;
„Recepcja” – recepcja ApartHotelu znajdująca się na 2. piętrze;
„Klient” – dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Spółkę;
„Umowa” – podjęcie przez Klienta decyzji o skorzystaniu z usług oferowanych przez Spółkę, równoważna z zawarciem umowy cywilnoprawnej, świadczy o akceptacji niniejszego Regulaminu;
„Cennik” – aktualny cennik zawierający ceny usług oraz towarów świadczonych przez Spółkę dostępny na stronie internetowej https://viviestetic.eu/index.php/cennik/ oraz w miejscu świadczenia Zabiegu, tj. odpowiednio w Strefie Piękna VIVI Estetic oraz w Strefie Relaksu VIVI Massage;
„Zabieg” – zabieg kosmetyczny, zabieg kosmetologiczny, zabieg masażu lub każdy inny zabieg dostępny w aktualnej ofercie usług świadczonych przez VIVI Estetic w Strefie Piękna VIVI Estetic lub w Strefie Relaksu VIVI Massage;
„Zgoda” – pisemne oświadczenie Klienta w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie Zabiegu; procedura wyrażenia Zgody została szczegółowo opisana w Tytule III. niniejszego Regulaminu;
„Bon”/„Bon podarunkowy” – dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych towarów lub usług świadczonych przez Spółkę; zasady oraz sposób korzystania z bonów, w tym nabywanie oraz dokonywanie płatności przy ich użyciu, zostały szczegółowo opisane w Tytule VII. niniejszego Regulaminu;
„Okaziciel” – osoba posiadająca prawo do dysponowania Bonem;
„Pracownik” – osoba wykonująca Zabiegi świadczone przez Spółkę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe do ich wykonania;
„Rezerwacja” – rezerwacja terminu Zabiegu świadczonego przez VIVI Estetic przez Klienta; dokonywana Klienta w trybie opisanym w Tytule V Regulaminu;
„moment.pl” – portal internetowy umożliwiający dokonywanie Rezerwacji, dostępny pod adresem internetowym www.moment.pl prowadzony przez Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej (43-300) przy ul. Cieszyńskiej 90, posiadającą NIP: 9372676744, REGON: 362795750, KRS: 0000581756;
„booksy.pl” – portal internetowy umożliwiający dokonywanie Rezerwacji, dostępny pod adresem internetowym www.booksy.pl, prowadzony przez Booksy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845) przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. U4 posiadającą NIP: 9512381607, REGON: 147315920, KRS: 0000515914;
„Moment Pay” – system płatności elektronicznej umożliwiający dokonywanie płatności za usługi świadczone przez VIVI Estetic;
„Dane Osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

3. Niniejszy Regulamin na podstawie art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci Zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, jak również definiuje prawa i obowiązki stron takiej transakcji, a także zasady odpowiedzialności stron.

4. Klienci mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do jakiegokolwiek Zabiegu. Niniejszy Regulamin opublikowany został na stronie internetowej pod adresem: https://viviestetic.eu/index.php/regulamin/
5. Skorzystanie z oferty Spółki oznacza akceptację Regulaminu bez konieczności jego podpisania.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie ApartHotelu, w tym Klienci Spółki, zobowiązane są przestrzegać Regulaminu obiektu ApartHotelu VIVI Residence oraz Regulaminu Porządku Domowego Wspólnoty Promienna 6 dostępnego tuż przy wejściu do budynku.

II. FUNKCJONOWANIE VIVI ESTETIC

1. Strefa Piękna VIVI Estetic jest otwarta w następujące dni:

a) poniedziałek – piątek, w godz.: 9.00 – 21.00,
b) sobota: w godz.: 9.00 – 14.00

2. Strefa Piękna VIVI Estetic jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy oraz w niedziele. Zastrzega się prawo do wydłużenia lub skrócenia godzin pracy Strefy Piękna VIVI Estetic oraz możliwość dopasowania terminu wizyty na życzenie Klienta.
3. Strefa Relaksu VIVI Massage jest otwarta w następujące dni:

c) wtorek – sobota: w godz.: 11.00 – 22.00,
d) niedziela: w godz. 11.00 – 21.00

4. Strefa Relaksu VIVI Massage jest nieczynna w poniedziałki oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Zastrzega się prawo do wydłużenia lub skrócenia godzin pracy Strefy Relaksu VIVI Massage oraz możliwość dopasowania terminu wizyty na życzenie Klienta.
5. Realizacja każdego Zabiegu świadczonego w VIVI Estetic poprzedzona jest wyrażeniem zgody przez Klienta na wykonanie Zabiegu, w tym na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji świadczonych przez Spółkę usług.

III. ZGODA NA ZABIEG

1. Klient podczas pierwszej wizyty, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest zobowiązany do wyrażenia Zgody. W tym celu Klient wypełnia stosowny formularz dedykowany dla konkretnego Zabiegu znajdującego się w ofercie VIVI Estetic.
2. Klient wyrażając Zgodę potwierdza jednocześnie zapoznanie się z informacjami o planowanym Zabiegu, w tym m.in. o jego: charakterystyce, przeciwskazaniach do jego wykonania, możliwych działaniach niepożądanych, możliwych powikłaniach, dających się przewidzieć następstwach, czynnikach ryzyka, zaleceniach pozabiegowych oraz w pełni je akceptuje.
3. Klient wyrażając Zgodę zobowiązuje się dodatkowo do złożenia prawdziwych oświadczeń dotyczących swojego stanu zdrowia, w tym o możliwych przeciwwskazaniach do wykonania Zabiegu. Przed przystąpieniem do Zabiegu Klient jest zobowiązany pisemnie potwierdzić, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
4. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik dodatkowo wykonuje wywiad z Klientem w celu wykluczenia przeciwskazań do przeprowadzenia Zabiegu. Klient jest obowiązany do udzielenia rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania Pracownika dotyczących jego stanu zdrowia.
5. Na podstawie informacji uzyskanych od Klienta Pracownik ustala, czy Klient kwalifikuje się do wykonania Zabiegu.
6. Brak wyrażenia Zgody przez Klienta na wykonanie Zabiegu lub niezakwalifikowanie Klienta do Zabiegu przez Pracownika stanowią przesłanki uniemożliwiające jego przeprowadzenie. VIVI Estetic odmawia wykonania Zabiegu w przypadku niezakwalifikowania Klienta do jego przeprowadzenia.
7. Klient ma obowiązek powiadomić Pracownika o każdej zmianie dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz przeciwwskazań mogących wpłynąć na przebieg Zabiegu obecnego oraz zaplanowanego w przyszłości.
8. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej Zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego Zabiegu.
9. Szczegółowe informacje dotyczące każdego Zabiegu z oferty VIVI Estetic, w tym przeciwskazania szczególne do odbycia poszczególnych Zabiegów, znajdują się na stronie https://viviestetic.eu/ w zakładce „Oferta”.

10. Przeciwskazaniami ogólnymi do odbycia Zabiegu są przede wszystkim:

• choroby zakaźne – bakteryjne, wirusowe, grzybicze i pasożytnicze,
• rany, otarcia, skaleczenia i pęknięcia na powierzchni skóry, przerwanie ciągłości skóry w miejscu planowania wykonywania zabiegu,
• stany zapalne,
• alergie na którykolwiek ze składników stosowanego kosmetyku,
• choroby nowotworowe,
• ciąża, karmienie piersią
• choroby z autoagresji,
• cukrzyca,
• łuszczyca,
• znamiona barwnikowe,
• zmiany skórne niewiadomego pochodzenia występujące w polu zabiegowym,
• świeże blizny,
• gorączka,
• krwotoki, krwawienia,
• krwiaki, tętniaki,
• żylaki,
• wszelkie zmiany skórne,
• hemofilia,
• nadciśnienie,
• miażdżyca,
• stan bezpośrednio po zawale serca,
• zakrzepowe zapalenie żył,
• świeży zrost,
• zaawansowana osteoporoza,
• epilepsja,
• zapalenie szpiku kostnego, zapalenie opon mózgowych,
• choroby zakaźne układu oddechowego, zapalanie płuc, zapalenie oskrzeli, astma, nieżyt górnych dróg oddechowych, trudności w oddychaniu, choroby tarczycy, teleangiektazje, słabe naczynia włosowate, klaustrofobia,
• choroby nerek,
• łamliwość kości, zmiany pozłamaniowe, zapalenie żył, guzki niewiadomego pochodzenia na przebiegu węzłów chłonnych, tętniaki, świeże zakrzepy, nadczynność tarczycy, ekstrakcje zębów, migdałki w stanie ropnym, menstruacja, stany gorączkowe,
• nerwica naczyniowa, zaburzenia czucia

IV. ZABIEG

1. Przed rozpoczęciem pracy Pracownik sprawdza stan swojego stanowiska oraz – w razie potrzeby – uzupełnia stan materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
2. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do wykonania Zabiegu Pracownik myje oraz dezynfekuje ręce zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu. Narzędzia wykorzystywane do zabiegu poddawane są dezynfekcji oraz sterylizacji.
3. W trakcie Zabiegu Klient jest zobowiązany ściągnąć biżuterię, a jeżeli jest to niemożliwe – powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Pracownika.
4. Zabrania się filmowania oraz fotografowania w Strefie Piękna VIVI Estetic oraz w Strefie Relaksu VIVI Massage bez uzyskania wcześniejszej zgody od osoby upoważnionej do reprezentowania VIVI Estetic.
5. Pracownik ma prawo odmówić wykonania Zabiegu w przypadku, kiedy Klient znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Cennik Zabiegów dostępny jest na stronie https://viviestetic.eu/index.php/cennik/ oraz w miejscu świadczenia danego Zabiegu, tj. odpowiednio w Strefie Piękna VIVI Estetic i w Strefie Relaksu VIVI Massage.
7. W indywidualnych przypadkach cena Zabiegu może ulec zmianie pod warunkiem uprzedniego poinformowania o tym fakcie Klienta oraz wyrażenia przez niego zgody. W razie braku zgody klienta na przeprowadzenie Zabiegu na warunkach zaproponowanych przez Spółkę nie dochodzi do zawarcia Umowy.

V. REZERWACJE

1. Klient może dokonać Rezerwacji:

a) osobiście w miejscu świadczenia Zabiegu, tj. odpowiednio w Strefie Piękna VIVI Estetic lub w Strefie Relaksu VIVI Massage;
b) online za pośrednictwem portalu moment.pl lub booksy.com,
c) telefonicznie pod numerem telefonu 500 300 400.

2. Dokonanie Rezerwacji wymaga uiszczenia przez Klienta opłaty rezerwacyjnej stanowiącej zadatek na poczet ceny Zabiegu. Wysokość opłaty rezerwacyjnej jest stała dla każdego Zabiegu i wynosi 50 zł. Opłata rezerwacyjna zawiera podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości.

3. Opłatę rezerwacyjną można uiścić:

a) osobiście w miejscu świadczenia Zabiegu, tj. w Strefie Piękna VIVI Estetic lub Strefie Relaksu VIVI Massage;
b) online za pośrednictwem Moment Pay,
c) poprzez szybki przelew elektroniczny lub BLIK.

4. Opłaty rezerwacyjnej dokonywanej w trybie określonym w ust. 3 lit. a. dokonuje się niezwłocznie. Termin uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w trybie, o którym mowa w ust. 3 lit. b. i c. wynosi 6 godzin od chwili złożenia przez Klienta oświadczenia woli w przedmiocie dokonania Rezerwacji.
5. W przypadku braku uiszczenia płatności tytułem opłaty rezerwacyjnej lub w razie niedochowania przez Klienta warunków płatności, w szczególności co jej kwoty i terminu, Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
6. Klient, który dokonał Rezerwacji uprawniony jest odwołać lub zmienić jej termin nie później niż na 36 godzin przed umówionym Zabiegiem. Odwołanie lub modyfikacja Rezerwacji przez Klienta później niż 36 godzin przed terminem Zabiegu lub niestawiennictwo Klienta w celu dokonania Zabiegu w umówionym terminie umożliwia VIVI Estetic zachowanie opłaty rezerwacyjnej.
7. VIVI Estetic ma również prawo do zachowania opłaty rezerwacyjnej w razie nieuiszczenia jej w pełnej wysokości, o której mowa w ust. 2, przy jednoczesnym braku jej uzupełnienia w terminie, o którym mowa w ust. 6.
8. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku jej potwierdzenia Klientowi poprzez:

a) e-mail,
b) wiadomość SMS,
c) połączenie telefoniczne.

9. Na zarezerwowany Zabieg Klient jest obowiązany zgłosić się nie później niż na 20 minut przed ustaloną godziną, pod rygorem odliczenia przez VIVI Estetic czasu spóźnienia od czasu zarezerwowanego na wykonanie Zabiegu.
10. VIVI Estetic zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Zabiegu poprzez poinformowanie o tym Klienta, nie później niż na 12 godzin przed jego planowanym terminem. Uprawnienie VIVI Estetic, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach losowych, takich jak m.in.: choroba Pracownika wykonującego Zabieg, przerwa w dostawie zasilania. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny termin ustalony przez VIVI Estetic w porozumieniu z Klientem.
11. Szczegółowe zasady dokonywania Rezerwacji oraz wnoszenia opłat rezerwacyjnych w trybie opisanym w ust. 1 lit. b) powyżej zawarte zostały w odrębnych regulaminach ustanowionych przez partnerów handlowych Spółki, tj. w:

a) Regulaminie korzystania z portalu Moment.pl dostępnym na stronie internetowej: https://www.moment.pl/regulamin
b) Warunkach korzystania z serwisu – Booksy dostępnych na stronie internetowej: https://booksy.com/pl-pl/p/terms
c) Polityce Zwrotów Moment Pay dostępnej na stronie internetowej: https://www.moment.pl/pay/polityka-zwrotow

VI. PŁATNOŚCI

1. Klient może dokonać płatności za usługi świadczone przez VIVI Estetic w następujący sposób:

a) gotówką,
b) kartą płatniczą,
c) BLIKIEM,
d) przelewem bankowym na rachunek Spółki prowadzony w ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 09 1050 1399 1000 0090 8140 9485
e) za pośrednictwem Moment Pay, na zasadach opisanych w regulaminie, o którym mowa w Tytule V ust. 11 powyżej,

VII. BONY PODARUKOWE

1. Niniejszy Regulamin określa również ogólne warunki nabywania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów honorowanych przez VIVI Estetic.
2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Bonem jest:

a) Zaproszenie,
b) Voucher,
c) Karnet ilościowy.

3. Okaziciel może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu wyłącznie w celu dokonania płatności za Zabieg znajdujący się w ofercie VIVI Estetic. W szczególności nie dopuszcza się płatności przy użyciu Bonu za usługi noclegowe świadczone w ApartHotelu.
4. Posiadacz Bonu jest zobowiązany do dopłaty różnicy, w razie, gdy aktualna cena Zabiegu przewyższa wartość Bonu. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego VIVI Estetic nie zwraca różnicy.
5. Dopuszcza się przesłanie Bonu pod wskazany przez jego nabywcę adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nabywca zobowiązany jest wówczas do pokrycia dodatkowych kosztów przesyłki. VIVI Estetic w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi przez podmiot dokonujący doręczenia.
6. Nie dopuszcza się zwrotu Bonów oraz ich odsprzedawania osobom trzecim. Bony nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
7. W przypadku stwierdzenia braku autentyczności lub podejrzeń co do przynależności Bonu do Okaziciela, VIVI Estetic zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi.

8. Zaproszenie stanowi imienny dokument uprawniający osobę w nim oznaczoną do skorzystania z oznaczonego w nim Zabiegu. Zaproszenia można nabyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (jako dokument w formacie PDF). Zaproszenia w formie papierowej można nabyć w Recepcji.
9. Zaproszenie może zostać przesłane na wskazany przez jego nabywcę adres. Zapis z ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
10. Zaproszenie w formie elektronicznej jest przesyłane na adres mailowy wskazany przez jego nabywcę, po dokonaniu płatności.
11. Płatność za Zaproszenie jest realizowana w sposób opisany w Tytule VI. ust. 1 lit. a) -d) Regulaminu.
12. Warunkiem realizacji Zaproszenia jest jego okazanie przez osobę w nim oznaczoną przed przystąpieniem do Zabiegu lub masażu.
13. Zaproszenie jest ważne przez 1. miesiąc od dnia zakupu. Ważność Zaproszenia można przedłużyć o jeden miesiąc w wyjątkowych sytuacjach (np. przewlekła choroba przed upływem terminu jego ważności).
14. Voucher stanowi dokument uprawniający Okaziciela do skorzystania z dowolnego Zabiegu. Voucher można nabyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (jako dokument w formacie PDF). Voucher w formie papierowej można nabyć w Recepcji.
15. Voucher może zostać przesłany na wskazany przez jego nabywcę adres. Zapis z ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
16. Voucher w formie elektronicznej jest przesyłany na adres mailowy wskazany przez jego nabywcę, po dokonaniu płatności.
17. Płatność za Voucher jest realizowana w sposób opisany w Tytule VI. ust. 1 lit. a) -d) Regulaminu.
18. Karnet ilościowy stanowi imienny dokument uprawniający osobę w nim oznaczoną do skorzystania z oznaczonego w nim Zabiegu. Karnety ilościowe dostępne są w wersji fizycznej. Karnety ilościowe dostępne są również w wersji wirtualnej wyłącznie na Zabiegi świadczone w Strefie Piękna. Ważność Karnetu ilościowego uzależniona jest od rodzaju i typu Zabiegu i jest zależna od dodatkowej umowy pomiędzy jego nabywcą a VIVI Estetic.
19. Płatność za Karnet ilościowy jest realizowana w sposób opisany w Tytule VI. ust. 1 lit. a) -d) Regulaminu.
20. Z przyczyn zdrowotnych osoba oznaczona jako użytkownik Karnetu ilościowego może go wymienić na Voucher lub Zaproszenie.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Każdy Zabieg świadczony przez Spółkę nie jest świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa, w tym Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.)
2. VIVI Estetic zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już Zabiegu w razie stwierdzenia złego samopoczucia Klienta, wystąpienia widocznych przeciwskazań, niestosownego zachowania Klienta lub w innych uzasadnionych przypadkach.
3. VIVI Estetic nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta. Powyższy zapis odnosi się w szczególności do utraty pieniędzy, papierów wartościowych oraz pozostałych przedmiotów pozostawionych w miejscu świadczenia usług przez VIVI Estetic.

VIII. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo złożyć reklamację, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych przez VIVI Estetic.
2. Reklamację, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć telefonicznie lub w formie elektronicznej, odpowiednio dla:

a. Strefy Piękna – na adres e-mail: salon@viviestetic.eu lub telefonicznie pod numerem 500 300 400, wew. 3;
b. Strefy Relaksu – na adres e-mail: recepcja@viviresidence.eu lub telefonicznie pod numerem 500 300 400, wew. 2

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę konta klienta w systemie rezerwacyjnym VIVI Estetic oraz VIVI Massage osoby reklamującej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które VIVI Estetic nie ponosi odpowiedzialności, zostanie ona niezwłocznie przekazana podmiotowi, do którego powinna być wniesiona.
5. VIVI Estetic udziela odpowiedzi na reklamację na adres e-mail w niej wskazany. W uzasadnionych przypadkach odpowiedź na reklamację doręczona zostanie w innej formie umożliwiającej osobie składającej reklamacje pełne zapoznanie się z jej treścią.

IX. DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych Osobowych Klientów korzystających z usług VIVI Estetic jest Spółka.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółkę opisane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie https://viviestetic.eu/index.php/polityka_prywatnosci/ Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu, cenników usług świadczonych przez VIVI Estetic oraz certyfikatów uzyskanych przez Pracowników.
2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie VIVI Estetic poinformuje Klienta poprzez dokonanie aktualizacji Regulaminu pod adresem https://viviestetic.eu/index.php/regulamin/ oraz poprzez opublikowanie aktualnej wersji regulaminu w VIVI Estetic , w miejscu umożliwiającym Klientowi zapoznanie się z jego treścią.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy prawa polskiego

Nie masz pomysłu na prezent dla najbliższej osoby dla Ciebie?

Spraw bliskim niezapomniany podarunek i kup fizyczny Voucher lub Zaproszenie na konkretny masaż w naszym salonie. Możesz również zamówić je w wersji elektronicznej w formacie PDF. Jeśli sobie tego życzysz, wyślemy je wprost do osoby obdarowanej.